Thiết lập phúc lợi, thuế, sự cố

1. Thiết lập phúc lợi

Các phúc lợi cho nhân viên ví dụ như: trợ cấp nghỉ lễ, nghỉ bệnh, ….

Để thiết lập các phúc lợi anh/ chị truy cập HRM >> chọn Phúc lợi

(1) Thông tin phúc lợi:

- Thời gian dự kiến, thời gian thực hiện, thời gian đăng ký.

- Trạng thái: lên kế hoạch, đang thực hiện, đã hoàn thành, huỷ bỏ, tạm hoãn.

- Mục tiêu, địa điểm, số lượng dự kiến, Chi phí dự kiến cho 1 nhân viên.

- Số lượng nhân viên đóng, số tiền công ty hỗ trợ, tổng chi phí cho 1 nhân viên.

- Tổng chi phí dự kiến.

(2) Người tham gia

- Chọn phòng ban, vị trí tham gia tương ứng.

(3) Người tổ chức

(4) Đối tác thực hiện nếu có.

(5) Danh sách nhân viên tham gia

Click thêm một dòng để thêm nhân sự tham gia.

Hoàn tất click cập nhập

Toàn bộ các phúc lợi sẽ nằm ngoài màn hình Danh sách phúc lợi

Để chỉnh sửa click biểu tượng bút

Để xoá danh sách phúc lợi chọn thùng rác

2. Thiết lập sự cố, thuế

Sự cố là các thiệt hại không đáng có trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Ghi nhận lại các sự cố không đó trong doanh nghiệp liên quan đến trực tiếp đến những nhân sự nào.

- Quản lý thông tin sự cố Online chi tiết nguyên nhân, lý do sảy ra sự cố.

Để thiết lập sự cố anh/ chị truy cập HRM >> Sự cố

Click Thêm mới

(1) Tên sự cố: ví dụ: Sự cố mất điện, hỏng tài sản của công ty, hoặc bên nào anh/ chị có kho quản lý kho hàng thì giả sử là mất hàng hoá.

(2) Ngày xảy ra: ngày thực tế xảy ra sự cố

(3) Nơi xảy ra: Địa điểm xảy ra sự cố

(4) Loại sự cố: Chọn loại sự cố tương ứng như nếu như anh/chị muốn thêm loại sự cố

chọn dấu cộng để thêm mới

(5) Nguyên nhân: Cập nhật nguyên nhân thực tế gây ra sự cố cho doanh nghiệp

(6) Vị trí: Phòng ban gặp sự cố

(7) Tổng thiệt hại: Tổng giá trị thiệt hại doanh nghiệp tính ra.

(8) Tổng giá trị bồi thường: Tổng giá trị cần bồi thường.

(9) Mô tả: Cập nhật chi tiết thêm về các thông tin còn lại trong sự cố

(10) Trạng thái: Cập nhật trạng thái của sự cố (DN có thể tự setup ra các trạng

thái riêng về sự cố) bằng việc click vào biểu tượng dấu cộng

(11) Danh sách nhân viên liên quan: Anh/chị cập nhật tên những nhân viên sẽ chịu trách nhiệm/được bồi thường cho sự cố này của công ty.

(12) Click thêm một dòng để thêm thông tin nhân viên.

Hoàn tất click thêm mới

Last updated