Quản lý báo giá

1. Lợi ích của quản lý báo giá

Báo giá là việc đưa ra một mức giá cho một đối tượng cụ thể như một dự án, một công việc, một loại sản phẩm,... Được thể hiện qua lời nói hoặc thông qua văn bản, gửi trực tiếp đến khách hàng

Quản lý báo giá chính xác, chuyên nghiệp sẽ giúp bạn:

 • Dễ dàng theo dõi trạng thái báo giá của chính bản thân và nhân viên trong cùng phòng ban

 • Thuận tiện trong việc quản lý chuỗi báo giá, hợp đồng bán, đơn hàng bán, hạn chế sai xót thông tin

 • Dễ dàng in ấn, gửi mail cho khách hàng báo giá theo mẫu mong muốn

2. Phân quyền báo giá

Để tạo và quản lý báo giá trên hệ thống bạn cần được phân quyền cho chức năng Báo giá

 • Truy cập bán hàng: Vào được tính năng bán hàng trên hệ thống

 • Truy cập báo giá: Vào và xem được mục báo giá trong tính năng Bán hàng.

 • Thêm mới: Tạo được báo giá trên hệ thống

 • Sửa: Sửa được thông tin báo giá đã tạo

 • Xóa: Xóa được báo giá đã tạo

 • Duyệt: Duyệt báo giá đã tạo (nếu bật quy trình duyệt báo giá). Trong trường hợp không bật quy trình duyệt báo giá, báo giá tạo ra sẽ ở trạng thái Đã duyệt.

 • Xem tất cả: Xem được tất cả các báo giá trên hệ thống

3. Hướng dẫn tạo mới, sửa, xóa, duyệt báo giá

3.1. Tạo mới báo giá

Truy cập vào hệ thống Getfly => Bán hàng (F4) => Báo giá => Tạo báo giá

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới báo giá:

(1) Thông tin khách hàng

(2) Thông tin báo giá:

 • Mã báo giá: nếu công ty bạn không quy định, có thể bỏ qua để hệ thống tự chạy

 • Ngày tạo: hệ thống ghi nhận ngày mà bạn tạo báo giá

 • Người thực hiện: mặc định hiển thị theo người tạo báo giá

 • Lần báo giá: số lần tạo báo giá báo giá cho khách hàng

 • Mô tả về báo giá

 • Dự án: báo giá liên quan đến dự án nào

(3) Nội dung: nội dung điều khoản của báo giá

(4) Sản phẩm: bạn lựa chọn sản phẩm báo giá cho khách, có thể chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm; trên mỗi sản phẩm bạn có thể tính chiết khẩu cho từng mã

(5) Thông tin thanh toán: tính trên cả báo giá về CK và VAT

3.2. Sửa báo giá

Bạn click vào chi tiết báo giá => chọn Thay đổi để chỉnh sửa báo giá theo nhu cầu

3.3. Duyệt báo giá

Sau khi đã check lại toàn bộ thông tin báo giá, bạn click vào Duyệt để xác nhận lại thông tin cũng như có thể thao tác tiếp theo đối với báo giá

3.4. Xóa báo giá

Bạn click vào chi tiết báo giá => chọn Xóa nếu muốn xóa báo giá đã tạo

4. Quản lý báo giá

Để quản lý những báo giá đã tạo, check được trạng thái của báo giá đã duyệt hay chưa, bạn sẽ vào phần Bán hàng (F4) => chọn Báo giá

 • Trạng thái của báo giá: chờ duyệt, đã duyệt, đã tạo đơn hàng, đã xóa

 • Quản lý báo giá: tên, tổng tiền, trạng thái, ngày tạo, người thực hiện, người tạo, file pfd

 • Tìm kiếm theo tên , số điện thoại, email khách hàng và các trường thông tin khác

5. Video hướng dẫn

Last updated