Câu hỏi về API

Câu 1. API Chi tiết 1 khách hàng có lấy được các trường tùy biến custom field hay không? và có giới hạn các trường dữ liệu lấy được không?

Trả lời: Có. Giới hạn 40 trường dữ liệu khách hàng

Câu 2. API khách hàng có lấy được lịch sử Giao dịch hay không?

Trả lời: Không. Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ API lịch sử Giao dịch khách hàng

Câu 3. Có tạo được Khách hàng phản hồi trong chi tiết khách hàng qua API không?

Trả lời: Không. Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ API Khách hàng phản hồi

Câu 4. Có API lấy danh sách đơn hàng của một khách hàng không?

Trả lời: Không, Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ API danh sách đơn hàng của một Khách hàng

Câu 5. Có tạo Lịch hẹn cho khách hàng qua API cũng như lấy danh sách Lịch hẹn của 1 khách hàng được không?

Trả lời: Không. Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ API liên quan đến lịch hẹn của khách hàng

Last updated