Thiết lập thông tin quận, huyện, tỉnh, thành phố

Để cấu hình những thông tin liên quan về địa lý như Quốc gia, Thành phố hay Quận huyện, anh chị sẽ cài đặt ở phần Cấu hình chung (điều này sẽ giúp ích cho việc báo cáo và thống kê sau này). Hiện tại trên hệ thống đã mặc định cấu hình sẵn các thông tin về Việt Nam. Nếu doanh nghiệp anh/chị có khách hàng thuộc các quốc gia khác thì sẽ cần bổ xung thêm, để thống kê.

Anh/ chị truy cập Cài đặt => Cấu hình hệ thống => Quốc gia/ Quận huyện/ Thành phố

Sau đó chọn Chi tiết

1. Tạo quốc gia

Click Thêm mới để thêm mới quốc gia.

Trường hợp anh chị muốn sửa hay xóa tên Quốc gia anh chị chọn

Muốn khôi phục lại quốc gia đã xóa chọn mục Đã xóa => click Phục hồi để khôi phục.

2. Tạo thành phố

Click Thêm mới để thêm mới thành phố

Trường hợp anh chị muốn sửa hoặc xóa tên thành phố anh/chị chọn

3. Tạo quận huyện

Click Thêm mới để thêm mới quận huyện

Trường hợp anh chị muốn sửa hoặc xóa quận/huyện anh/chị chọn

Muốn khôi phục lại quận huyện đã xóa chọn mục Đã xóa => click Phục hồi để khôi phục.

4. Video hướng dẫn

Last updated