Tạo tài khoản người dùng

1. Tổng quan

Quản lý người dùng là những hoạt động liên quan đến thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin người dùng trên hệ thống. Nếu anh/ chị không tạo tài khoản thì những thành viên tham gia trên hệ thống sẽ không có tài khoản để sử dụng.

2. Hướng dẫn tạo tài khoản người dùng

Truy cập vào Cài đặt => Quản lý người dùng => chọn Thêm mới

Điền đầy đủ những thông tin của người dùng -> bấm Thêm mới để hoàn tất việc tạo tài khoản

(1): Tên người dùng là tên đăng nhập: anh chị có thể quy định chung là để bằng địa chỉ email, tên viết liền không dấu hoặc họ tên có dấu như bình thường.

(2): Họ đệm, Tên: là tên hiển thị trong hệ thống

(3): Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống, tối thiểu 8 ký tự bao gồm ít nhất 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt

(4): Phòng ban, chức vụ: Lựa chọn phòng ban, chức vụ tương ứng.

(5): Email: anh chị điền thông tin email của người dùng ở phần này thì nhân viên anh chị hoặc tài khoản sau khi anh chị tạo sẽ nhận được thông tin email tài khoản đăng nhập vào email.

(6): Thiết lập nhóm quyền: người dùng được chọn nhóm quyền nào sẽ có quyền của nhóm đó

Màn hình hiển thị danh sách các tài khoản đang sử dụng trên hệ thống

3. Video hướng dẫn

Last updated