Câu hỏi về ZNS

Câu 1: Các lỗi thường gặp khi gửi ZNS

Để tiến hành thực hiện chiến dịch gửi tin nhắn đến với khách hàng thì nội dung tin nhắn Zalo ZNS là phần vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, vẫn xảy ra trường hợp tin nhắn không hợp lệ. Bài viết nhằm chia sẻ một số lý do đề từ đó giúp doanh nghiệp dễ dàng khắc phục. Mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

MÔ TẢ LỖI

THÔNG TIN LỖI

Success

Gửi thành công

Unknown error

Xảy ra lỗi không xác định, vui lòng thử lại sau

Appllication invalid

Ứng dụng gửi ZNS không hợp lệ

Application not existed

Ứng dụng gửi ZNS không tồn tại

Application not activated

Ứng dụng chưa được kích hoạt

App secret key invalid

Secret key của ứng dụng không hợp lệ

Application not link to any OA

Ứng dụng gửi ZNS chưa đươc liên kết với OA nào

Method unsupported

Phương thức không được hỗ trợ

Message ID invalid

ID thông báo không hợp lệ

Phone number invalid

Số điện thoại không hợp lệ

Template ID invalid

ID mẫu ZNS không hợp lệ

Zalo version unsupported

Phiên bản Zalo app không được hỗ trợ. Người dùng cần cập nhật phiên bản mới nhất

Template data empty

Mẫu ZNS không có dữ liệu

Template data invalid

Nội dung mẫu ZNS không hợp lệ

QR code cannot be generated

Không thể tạo QR code, vui lòng kiểm tra lại

Button invalid

Button không hợp lệ

User is inactive, or reject the message, or using an outdated Zalo version, or other internal errors

Người dùng không nhận được ZNS vì các lý do: Trạng thái tài khoản, Tùy chọn nhận ZNS, Sử dụng Zalo phiên bản cũ, hoặc các lỗi nội bộ khác

Out of quota

Tài khoản ZNS không đủ số dư

Text invalid

Nội dung không hợp lệ

OA or App does not have permission to access this template

OA hoặc ứng dụng gửi ZNS chưa được cấp quyền sử dụng mẫu ZNS này

Zalo account not existed

Tài khoản Zalo không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hoá

Account can not receive message

Tài khoản không thể nhận ZNS

OA does not have permission to use this feature

OA chưa được cấp quyền sử dụng tính năng này

Body data empty

Mẫu ZNS không có nội dung

Body format invalid

Body request không đúng định dạng JSON

RSA message decoded failed

Giải mã nội dung thông báo RSA thất bại

Access token invalid

Mã truy cập không hợp lệ

Official Account ID invalid

ID Official Account không hợp lệ

Out of quota (development mode)

Ví (development mode) không đủ số dư

Test template messages can only be sent to admin

Template test chỉ có thể được gửi cho quản trị viên

Encoding key not existed

Mã encoding key không tồn tại

RSA key cannot be generated

Không thể tạo RSA key, vui lòng thử lại sau

Maximum character limit exceeded

Nội dung mẫu ZNS vượt quá giới hạn kí tự

ZNS template not approved

Mẫu ZNS chưa được phê duyệt

Parameter invalid

Tham số không hợp lệ

This template cannot be sent at night (10PM-6AM)

Mẫu ZNS này không được phép gửi vào ban đêm (từ 22h-6h)

User has not responded to opt-in inquiry

Người dùng chưa phản hồi gợi ý nhận ZNS từ OA

No permission to send ZNS (not verified, in free subscription plan)

OA chưa có quyền gửi ZNS (chưa được xác thực, đang sử dụng gói miễn phí)

ZCA association required

Cần kết nối với ZCA để sử dụng tính năng này

ZCA charge failure

Thanh toán ZCA thất bại (ví không đủ số dư, ...)

App does not have permission to access this feature

Ứng dụng gửi ZNS chưa có quyền sử dụng tính năng này

User refused to receive this type of ZNS

Người dùng từ chối nhận loại ZNS này

No permission to send follow-up to this user

OA chưa được cấp quyền gửi ZNS hậu mãi cho người dùng này

User refused to receive ZNS

Người dùng từ chối nhận ZNS từ Official Account

RSA key not exist

RSA key không tồn tại, vui lòng gọi API tạo RSA key

RSA key already existed

RSA key đã tồn tại, vui lòng gọi API lấy RSA key

ZNS daily quota exceeded

OA đã vượt giới hạn gửi ZNS trong ngày

OA does not have permission to send this type of ZNS

OA không được phép gửi loại nội dung ZNS này

Template disabled due to low quality

Mẫu ZNS này đã bị vô hiệu hoá do chất lượng gửi thấp

Tempalate daily quota exceeded

Mẫu ZNS đã vượt giới hạn gửi trong ngày

OA exceeded the limit of sending ZNS follow-ups to this user for the month.

OA đã vượt giới hạn gửi tin ZNS hậu mãi cho người dùng này trong tháng.

ZNS journey token missing

Không tìm thấy ZNS journey token

ZNS journey token invalid

ZNS journey token không hợp lệ

ZNS journey token expired

ZNS journey token đã hết hạn

Not an E2EE template

Không phải mẫu ZNS E2EE

Get E2EE key failed

Lấy E2EE key thất bại

Template is miss a data holder*

Mẫu thiếu dữ liệu

Last updated