Tín tốc

Để tích hợp Tín tốc, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1 – Lấy thông tin kết nối

- Tên đăng nhập: Tài khoản đăng nhập hệ thống Tín tốc

- Api token

Bước 2 – Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp giao vận => Chọn đối tác Tín tốc

Bước 3 – Tạo đơn hàng

Bước 4 – Nhờ bên Tín tốc thêm webhook để cập nhật trạng thái vận đơn

Webhook: https://{{domain}}/webhook/tintoc/update_order?key={{Api_key}}

Trong đó:

+ Domain: domain hệ thống CRM của khách hàng

+ Api key: Api key của CRM, lấy ở phần tích hợp

- Khi bên Tín tốc gọi webhook, cập nhật trạng thái đơn hàng là 4000 – Đã thanh toán thì đơn hàng bên CRM sẽ tự động thanh toán

Last updated