Lalamove

Để tích hợp Lala move, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Lấy API

  1. Tạo tài khoản trên Lalamove

  2. Truy cập https://partnerportal.lalamove.com/ và Đăng nhập tài khoản lalamove

  3. Chọn Developers => API Keys

Tại đây sẽ lấy được Api key và api secret, sử dụng để tích hợp vào CRM

  1. Chọn Developer => Webhooks

Phần Webhook URL có cấu trúc: https://{{domain}}/webhook/lalamove/update_order?key={{Getfly Api key}}

  • Domain là domain CRM

  • Cách lấy Getfly Api key ở ảnh bên dưới:

Webhook Version : chọn Version 3.

Bước 2: Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp giao vận => Chọn đối tác Lala move

Anh chị

Last updated