SMS brandname

Dưới đây là danh sách các đối tác sms brandname đã kết nối với Getfly:

STT

Đối tác

Thông tin cần cung cấp để tích hợp

Lưu ý

1

VNET

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

2

ONE SMS V2

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

3

VMG

 • Brandname

 • API Key

Cần khai báo IP với VMG

4

INCOM

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

5

CMC

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

6

ANTIT

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

7

VINAPHONE

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

Bên Vinaphone có nhiều chi nhánh cần xin API để check xem đã tích hợp chưa.

8

SMS247

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

 • Mã đăng ký

 • Mã dịch vụ gửi

9

NEO

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

10

ABENLA

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

11

SMS Nhanh

 • API KEY

 • Brandname

12

VHT

 • API KEY

 • API SECRET

 • Brandname

13

VHT V2

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

14

VHT V3

 • API KEY

 • API SECRET

 • Brandname

15

MOBIFONE

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

16

MOBIFONE V2

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

17

MOBIFONE V3

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

18

MOBIFONE V4

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

Cần phải khai báo IP với bên Mobifone

19

MỘC MEDIA

 • API KEY

 • Brandname

20

VIETGUYS

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

- Kết nối với SMS Vietguys trả sau

- Kết nối trực tiếp trên hệ thống

21

VIETGUYS VER 2

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

- Kết nối với SMS Vietguys trả trước

- Kết nối trực tiếp trên hệ thống

22

eSMS

 • API KEY

 • API SECRET

 • Brandname

Đăng nhập vào https://account.esms.vn để lấy thông tin API KEY, API SECRET

23

FPT

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

Đăng nhập vào https://developer.sms.fpt.net/my-app để tạo ứng dụng Getfly và lấy thông tin tài khoản mật khẩu.

24

VINAPHONE HCM

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

25

MOBISERVICES

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

26

VNPAY

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

27

SPEED SMS

 • API KEY

 • Brandname

28

BLUESEA

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

Cần phải khai báo IP với bên Bluesea

29

IMS

 • API KEY

 • API AECRET

 • Brandname

30

VIETTEL

 • CP Code

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

Cần phải khai báo IP với bên Viettel

31

SHOPONE

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

32

MITEK

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

33

VNPT

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

34

VSMS

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

35

SOUTH TELECOM

 • API KEY

 • Brandname

36

HITDU

 • API KEY

 • API SECRET

 • Brandname

 • SMS TYBE: Brandname CSKH

37

FIBO

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

38

NOAH

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

39

Viễn thông di động

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

40

VIVAS

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

41

HTS

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

42

HTC

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

43

MOTIPLUS

 • API KEY

 • API SECRET

 • Brandname

Kết nối trực tiếp trên hệ thống

44

MOBIPHONE PLUS

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

45

VNPT Hải Phòng

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

46

FTECH

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

47

MOTIPLUS V2

 • API KEY

 • API SECRET

 • Brandname

Kết nối trực tiếp trên hệ thống

48

NORTH TELECOM

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

49

AZ TECH

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • API KEY

 • Brandname

Kết nối trược tiếp trên hệ thống

50

GOLDEN

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

51

CGV TELECOM

 • Tài khoản cấu hình

 • Mật khẩu cấu hình

 • Brandname

Last updated