Thiết lập thông tin công ty

1. Thiết lập thông tin công ty

Truy cập vào Cài đặt => Cấu hình hệ thống => Thông tin công ty => chọn Chỉnh sửa

Cập nhật các thông tin cần thiết

(1) Tải logo công ty:

Lưu ý: logo công ty anh chị để khoảng 200x200 để được hiển thị đẹp nhất.

(2) Tên công ty.

(3) Địa chỉ trụ sở chính.

(4) Chinh nhánh DN nếu có.

(5) Email công ty.

(6) Điện thoại công ty.

(7) Mã số thuế: điền mã số thuế thì khi tạo hợp đồng sẽ hiển thì thông tin mã số thuế.

(8) Fax: sẽ hiển thị trong hợp đồng khi anh/ chị tạo.

(9) Website công ty.

2. Video hướng dẫn

Last updated