Webhook

Lợi ích của Webhook:

1. Webhook là gì?

Webhook là tính năng cho phép Getfly CRM thông báo đến các hệ thống khác khi có các sự kiện phát sinh (Ví dụ: khi tạo mới đơn hàng, khách hàng), điều này giúp các hệ thống khác có thể chủ động lấy thông tin từ CRM khi có dữ liệu phát sinh.

2. Lợi ích của Webhook:

Webhook giúp các các doanh nghiệp có thể kết nối giữa Getfly và các phần mềm khác đơn giản hơn.

3. Các sự kiện được hỗ trợ

Hiện tại sẽ có 8 sự kiện được hỗ trợ bao gồm:

- Thêm mới khách hàng

- Thêm mới đơn hàng

- Duyệt đơn hàng

- Sửa đơn hàng

- Thêm mới sản phẩm

- Thêm mới phiếu nhập kho

- Thêm mới phiếu xuất kho

- Thêm mới phiếu chuyển kho

4. Làm thế nào để sử dụng webhook

Để sử dụng webhook bạn phải có quyền Admin hệ thống sau đó vào Cài đặt > Tích hợp hệ thống > Getfly Webhook

sau đó tại Tab Cấu hình webhook chọn Đăng ký

Ở đây có 2 thông tin cần cấu hình

- Callback ULR: đường dẫn liên kết đến các hệ thống khác, phần mềm sẽ đẩy các thông tin khi phát sinh sự kiện đến đường dẫn này theo phương thức POST, trường dữ liệu này bắt buộc phải có

- Secret Key: mã bí mật, dành cho trường hợp muốn xác thực thông tin khi webhook gọi đến Callback URL

Sau khi cấu hình xong nhấn Lưu để cập nhật thông tin

Mặc định các sự kiện trong sẽ Off, để sử dụng sự kiện nào thì nhấn đăng ký sự kiện đó để dùng

Last updated