Giao hàng tiết kiệm

Để tích hợp Giao hàng tiết kiệm, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Anh/chị truy cập vào hệ thống Giao hàng tiết kiệm => Sửa thông tin cửa hàng => Lấy thông tin API Key

Bước 2: Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp giao vận => Chọn đối tác Giao hàng tiết kiệm

Bước 3: Setup chọn KHO tương ứng => Lưu lại thiết lập

Lưu ý:

- Để tích hợp Giao hàng tiết kiệm thì hệ thống Getfly phải sử dụng Module Kho.

- Trường thông tin Tỉnh thành và Quận huyện sẽ lấy thông tin trường Tỉnh/thành phố và Quận/huyện của khách hàng, nếu thông tin đó giống dữ liệu của bên Viettel post, nếu thông tin không trùng thì sẽ để trống.

- Để cập nhật trạng thái đơn hàng cần bổ sung thêm webhook sau cho đơn vị vận chuyển:

https://{{domain}}/webhook/giaohangtietkiem/update_order?key={{Api key}}

Ví dụ: https://domain.getflycrm.com/webhook/giaohangtietkiem/update_order?key=xxx

Last updated