KPI

1. KPI là gì? Lợi ích khi sử dụng KPI?

  • KPI là gì?

KPI là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có các chỉ số KPI khác nhau để đánh giá hiệu quả làm việc một cách khách quan của mỗi bộ phận, mỗi cá nhân trong từng bộ phận.

  • Lợi ích khi sử dụng KPI:

2. Phân quyền

Để có thể xem và tạo được KPI anh chị truy cập vào Cài đặt -> Phân quyền -> chọn nhóm quyền -> bổ sung quyền KPI

  • Truy cập: có thể truy cập vào KPI

  • Thêm mới: có thể thêm mới phiếu KPI

  • Sửa: có thể sửa phiếu KPI

  • Xóa: có thể xóa phiếu KPI

  • Duyệt: có quyền duyệt KPI có thể chốt được KPI

  • Xem tất cả: có thể xem tất cả KPI trên hệ thống

3. Các chi tiêu KPI

Trên Getfly có 3 loại chỉ tiêu KPI để anh chị thiết lập giao chỉ tiêu:

(1) Chỉ tiêu mặc định: là các chỉ tiêu hệ thống tự đo lường được.

(2) Chỉ tiêu tự nhập: ngoài các chỉ tiêu ở mục (1) thì là các chỉ tiêu hệ thống không tự động đo lường được

Ví dụ chỉ tiêu: Đánh giá của trưởng phòng….

(3) Chỉ tiêu nâng cao: là các chỉ tiêu cần đưa ra công thức tính dựa trên các nguồn dữ liệu tự thống kê ở mục chỉ tiêu mặc định

Dưới dây là các chỉ tiêu KPI hệ thống tự đông đo lường được:

STTTÊN CHỈ TIÊUSTTTÊN CHỈ TIÊU

1

Số lượng đơn hàng

25

Hoàn thành phiếu tiếp nhận bảo hành

2

Số lượng chủng loại sản phẩm bán được

26

Doanh thu theo sản phẩm

3

Doanh số

27

Doanh số theo sản phẩm

4

Tổng doanh số

28

Số lượng sản phẩm bán được

5

Doanh thu

29

Số cơ hội tạo ra trong kỳ

6

Doanh thu sau chiết khấu

30

Doanh thu theo nhóm sản phẩm

7

Tổng Doanh thu

31

Doanh số theo nhóm sản phẩm

8

Lợi nhuận

32

Doanh thu nhóm sản phẩm

9

Số tiền đã thanh toán

33

Tổng số cơ hội trong chiến dịch

10

Số khách hàng mua hàng (trừ khách vãng lai)

34

Tổng số ticket

11

Số khách hàng tạo mới + phụ trách

35

Điểm đánh giá trung bình của ticket

12

Số khách hàng tạo mới

36

Số cơ hội đã gọi điện

13

Số khách hàng tương tác

37

Doanh thu dựa trên phiếu thu

14

Số cuộc gọi đi cho khách hàng

38

Số khách hàng theo đơn hàng

15

Tỷ lệ (%) số khách hàng tương tác / số khách hàng phụ trách

39

Số cuộc gọi

16

Tỷ lệ (%) số khách mua hàng / số khách hàng phụ trách

40

Số công việc

17

Số lần đi muộn

41

Tổng số tiền đã thanh toán

18

Tổng vắng

42

Số tiền chưa thanh toán

19

Số công việc 5 sao

43

Tổng khối lượng công việc

20

Số công việc 4 sao

44

Tổng khối lượng công việc đã hoàn thành

21

Số công việc 3 sao

45

Doanh thu và doanh thu được chia

22

Số lượng Email gửi thành công

46

Tổng thời gian hoàn thành công việc

23

Số lượng SMS gửi thành công

47

Số công việc đã hoàn thành

24

Tạo phiếu tiếp nhận bảo hành

Giải thích các chỉ tiêu KPI: https://wiki.getfly.vn/portal/post/619

4. Video hướng dẫn:

1

Last updated