Câu hỏi về Doanh thu, lợi nhuận

Câu 1. Lợi nhuận đơn hàng với hệ thống có dùng Module Kho?

Công thức:

- Lợi nhuận đơn hàng = Số lượng x Giá bán - Chiết khấu sản phẩm - Chiết khấu đơn hàng + Chi phí lắp đặt (nếu có) - Số lượng x Giá vốn xuất kho (tương ứng với sản phẩm Xuất kho tính cả sản phẩm quà tặng) - Số lượng x Giá nhập tương ứng với sản phẩm dịch vụ được điền trong chi tiết đơn hàng (áp dụng với đơn hàng có chứa sản phẩm dịch vụ)

- Giá vốn xuất kho được tính theo công thức sau Giá vốn xuất kho = (Tồn đầu kỳ x giá nhập kho đầu kỳ + Số lượng nhập kho trong kỳ x giá nhập kho trong kỳ)/ ( Tồn đầu kỳ + Số lượng nhập kho trong kỳ)

LƯU Ý: - Giá vốn xuất kho sẽ lấy theo kỳ tại thời điểm xuất kho Ví dụ: đơn hàng xuất kho tháng 2 thì giá vốn xuất kho sẽ lấy giá vốn xuất kho của tháng 2

- Giá vốn xuất kho của 1 kỳ được hệ thống tính toán và thể hiện con số ở Giá xuất kho tại Xuất trong kỳ ở Bảng xuất nhập tồn

- Giá vốn xuất kho sẽ tính theo kho, xuất kho theo kho nào sẽ lấy giá vốn xuất kho của kho đấy - Muốn tính lợi nhuận đơn hàng thì phải xuất kho cho đơn hàng Trường hợp đơn hàng chưa xuất kho thì hệ thống mặc định lấy Giá vốn xuất kho = 0 Đơn hàng chỉ xuất kho 1 phần ( chưa xuất hết) thì các sản phẩm chưa xuất kho hệ thống mặc định lấy Giá vốn xuất kho = 0 - Lợi nhuận đơn hàng sẽ tính gồm sản phẩm quà tặng, giá bán của sản phẩm quà tặng hệ thống mặc định = 0

- Trường hợp đơn hàng có sản phẩm dịch vụ mà không mở ô giá nhập thì giá nhập của sản phẩm dịch vụ được tính mặc định = 0.

- Việc mở cột giá nhập cần bộ phận Support Getfly hỗ trợ, anh/chị vui lòng tạo ticket để Getfly mở cột giá nhập trên hệ thống Getfly cho anh/chị nhé (https://wiki.getfly.vn/portal/post/1702)

- Lợi nhuận không tính VAT, không tính chi phí Vận chuyển

Câu 2. Lợi nhuận đơn hàng với hệ thống không dùng Module Kho?

Trường hợp khách hàng không dùng module kho để hệ thống có thể tính lợi nhuận thì cần mở cột giá nhập trên đơn hàng cho hệ thống

- Công thức:

Lợi nhuận đơn hàng = (Số lượng x Giá bán) - Chiết khấu sản phẩm - Chiết khấu đơn hàng + Chi phí lắp đặt (nếu có) - (Số lượng x Giá nhập)

LƯU Ý:

- Việc mở cột giá nhập cần bộ phận Support Getfly hỗ trợ, anh/chị vui lòng tạo ticket để Getfly mở cột giá nhập trên hệ thống Getfly cho anh/chị nhé (https://wiki.getfly.vn/portal/post/1702)

- Giá nhập tương ứng với sản phẩm được điền trong chi tiết đơn hàng đó

- Lợi nhuận không bao gồm sản phẩm quà tặng

- Lợi nhuận không tính VAT, không tính chi phí Vận chuyển

Câu 3. Cách xem lợi nhuận đơn hàng trên Getfly?

- Để xem được lợi nhuận đơn hàng cần tài khoản cần có quyền Lợi nhuận ĐH

- Lợi nhuận của từng đơn hàng sẽ thể thiện ở màn hình danh sách đơn hàng ( Bán hàng F4)

Câu 4. Lợi nhuận sản phẩm với hệ thống có dùng Module Kho?

Lợi nhuận sản phẩm = Số lượng x (Giá bán - Giá xuất kho) - Chiết khấu

Câu 5. Lợi nhuận sản phẩm với hệ thống có mở cột giá nhập?

Lợi nhuận sản phẩm = Số lượng x (Giá bán - Giá nhập)- chiết khấu

Câu 6. Lợi nhuận sản phẩm với hệ thống không sử dụng Module Kho và không mở cột Giá nhập?

Lợi nhuận sản phẩm = Số lượng x Giá bán - chiết khấu

Câu 7. Cách xem lợi nhuận sản phẩm

  • Để xem lợi nhuận sản phẩm tài khoản cần có quyền xem thống kê KPI sản phẩm

  • Khi tài khoản đã có quyền anh/chị vào mục thống kê KPI ( F7) chọn mục Sản phẩm, thông tin lợi nhuận sản phẩm sẽ được thể hiện ở bảng Sản phẩm bán trong kỳ

Last updated