EMS Việt Nam

ể tích hợp vận chuyển EMS, anh/chị vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống EMS để lấy API Key

Bước 2: Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp giao vận => Chọn đối tác EMS Việt Nam

Bước 3: Sau khi Kết nối, anh,chị vui lòng chọn Kho tương ứng

Anh/chị lưu lại thiết lập để hoàn thành việc kết nối. Lưu ý: để cập nhật trạng thái đơn hàng cần bổ sung thêm webhook sau cho đơn vị vận chuyển

https://{{domain}}/webhook/ems/update_order?key={{Api key}}

Last updated