Ladipage.vn

1. Hướng dẫn tích hợp Ladipage

Để tích hợp form của ladipage đổ dữ liệu về Getfly CRM, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Thiết lập tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Anh/chị vào trang ladipage => Landingpage => chọn form cần form cần chỉnh sửa để thiết lập thông tin tên lấy dữ liệu của từng trường trong form đăng ký

Danh sách trường dữ liệu ladipage:

-Thông tin khách hàng.

Tên trường dữ liệu

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Tên khách hàng

account_name / name

Số điện thoại khách hàng

phone

Email khách hàng

email

Giới tính

gender (Giá trị: Nam/Nữ)

Địa chỉ

address

Sinh nhật

date (Định dạng: ngày/tháng/năm)

Nhóm khách hàng

account_type (Truyền id của nhóm khách hàng trên Getfly)

Người phụ trách

account_manager_username (Truyền tên đăng nhập của người phụ trách khách hàng)

Mô tả

message

Nhóm khách hàng

account_type

Nguồn khách hàng

source

Trường Customfield

customfield_ ma_thuoc_tinh

(customfield_ + Mã thuộc tính của custom field trong định nghĩa dữ liệu khách hàng trên Getfly)

- Thông tin liên hệ:

Tên trường dữ liệu

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Tên liên hệ

contact_name (Nếu không truyền sẽ lấy tên khách hàng)

Số điện thoại liên hệ

contact_phone (Nếu không truyền sẽ lấy số điện thoại khách hàng)

Email liên hệ

contact_email (Nếu không truyền sẽ lấy email khách hàng)

Vị trí

contact_position

- Lưu ý: trong trường hợp không thay đổi được giá trị các trường mặc định của ladipage thì anh/chị vui lòng tạo trường dữ liệu mới trên optinform

- Custom field:

+ Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ + Mã thuộc tính của custom field trong định nghĩa dữ liệu khách hàng trên Getfly.

Ví dụ: Mã thuộc tính là ma_thuoc_tinh:

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ ma_thuoc_tinh

- + Những trường mặc định của Ladipage không thể thay đổi tên lấy dữ liệu

Bước 2: Vào phần Tích hợp => chọn cấu hình form => thao tác SỬA để cấu hình tài khoản liên kết.

-Tên dữ liệu: Điền tên form

-API URL: domain khách hàng/api/v3/account/ladipage

Ví dụ :https://abc.getflycrm.com/api/v3/account/ladipage

-API content Type: appllcatlon/json

-API request Header: {"X-API-KEY":"API key"}

Ví dụ: {"X-API-KEY":"uLEcMksmt5mmRI0wCyb7gF9HXvEIx8"}

- Api key: Api key lấy trong phần tích hợp của Getfly

* Ngoài ra còn bổ sung thêm 2 phần

- Thêm cơ hội vào chiến dịch:

B1+Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là campaign_id, để dữ liệu mặc định là campaign_id muốn tạo cơ hội

(lưu ý: để ẩn thông tin trường đó trên form)

B2 + Giá trị mặc định điền giá trị ID của chiến dịch muốn đẩy dữ liệu về

- Ghi nhận nguồn khách hàng:

B1+ Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là source, để dữ liệu mặc định là nguồn khách hàng mong muốn

(lưu ý: để ẩn thông tin trường đó trên form)

B2 + Giá trị mặc định điền tên (dạng text) của nguồn muốn đẩy dữ liệu về

- Cách ghi nhận nhóm khách hàng:

B1+ Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là account_type, để dữ liệu mặc định là id nhóm khách hàng mong muốn

(lưu ý: để ẩn thông tin trường đó trên form)

B2 + Giá trị mặc định điền ID nhóm khách hàng muốn đẩy dữ liệu về

Cách lấy ID nhóm khách hàng: Vào cài đặt>CRM>nhóm khách hàng bật f12 thao tác như ảnh để lấy id nhóm khách hàng ( Hướng dẫn chi tiết https://wiki.getfly.vn/portal/post/1944)

Ngoài ra: Anh/chị lưu ý khi cài đặt Form Ladipage xong, anh/chị thêm thao tác chọn Lưu data --> Chọn cấu hình Form tích hợp cho Form mình đang cài đặt -> Cập nhật theo hướng dẫn sau:

2. Một số lưu ý khi tích hợp Ladipage

- 1 cấu hình Form có thể tạo tối đa 3 tài khoản liên kết=> Có nghĩa 1 Form của LadiVn có thể đổ thông tin về 3 hệ thống Getfly

- Hiện tại LadiVN không giới hạn số lượng cấu hình Form

- Không thể cài đặt để khách hàng đổ về ở nhiều nguồn và nhiều chiến dịch=> Khách hàng đổ về chỉ cài đặt ở 1 nguồn duy nhất và 1 chiến dịch duy nhất

- Có thể cài đặt để khách hàng đổ về ở nhiều nhóm: ở mục cài đặt các nhóm ngăn các nhau bởi dấu phẩy

Trường hợp khách hàng đăng ký lại

- Khi đăng ký trùng thông tin khách hàng vẫn tạo cơ hội.

- Phần cài đặt định nghĩa dữ liệu cần Bật Kiểm tra trùng dữ liệu email/ sdt.

- Khi Bật Kiểm tra trùng dữ liệu email / sđt:

+ Bật cho phép trùng dữ liệu sdt + email => sinh ra khách hàng mới và cơ hội mới trong chiến dịch

+ Tắt cho phép trùng dữ liệu sdt + email => Tạo cơ hội mới trong chiến dịch

+ Tắt cho phép trùng dữ liệu sdt + BẬT cho phép trùng dữ liệu email => tạo cơ hội mới trong chiến dịch có Thông tin công ty giống thông tin KH bị trùng sdt

+ BẬT cho phép trùng dữ liệu sdt + TẮT cho phép trùng dữ liệu email => tạo cơ hội mới trong chiến dịch có Thông tin công ty giống thông tin KH bị trùng email

- KH đăng ký về tạo mới KH sẽ không có thông báo, KH đăng ký về tạo mới cơ hội sẽ có thông báo liên quan đến cơ hội

- Ngoài các trường mặc định, các trường tự thêm không đẩy vào thông tin cơ hội mà chỉ hiển thị trong thông tin khách hàng.

- Các trường dữ liệu customfield định dạng select list sẽ không đổ được dữ liệu về Getfly. - Chưa ghi nhận được thông tin người giới thiệu

3. Video hướng dẫn

Last updated