Tổng đài

Danh sách các đối tác tổng đài đã kết nối với Getfly

STT

Tổng đài

Hướng dẫn kết nối

Phương thức truyền Log tổng đài

1

Tổng đài Epacific ( Ccall)

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài Epacific để lấy log

2

VHT

https://wiki.getfly.vn/portal/post/1565 ( Nội dung kết nối)

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

3

CLOUDPBX

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

4

CLOUDFONE

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

5

South Telecom

tổng đài South telecom sẽ tự động chuyển dữ liệu cuộc gọi qua Getfly bằng Webhook

6

Mobifone 3C

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

7

Vinaphone (VCC)

https://wiki.getfly.vn/portal/post/1559 ( Nội dung kết nối)

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

8

VinaCloud ( VCS)

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

9

Voip 24h

Tổng đài Voip24h sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

10

Stringee

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

11

CMC

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

12

GTC

https://wiki.getfly.vn/portal/post/1576 ( Nội dung kết nối)

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

13

Mộc

https://wiki.getfly.vn/portal/post/1566 ( Nội dung kết nối)

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

14

Nhân Hòa

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

15

Omicall

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

16

Oncall FPT

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

17

Oncall FPT( V2)

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

18

Abenla

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

19

CGV

https://wiki.getfly.vn/portal/post/1832 ( Nội dung kết nối)

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

20

Caresoft

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

21

Tel4VN

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

22

Callio

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

23

Fastcall

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

24

Mitek

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

25

Etelecom

Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài để lấy log

26

Vcontact

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

27

PA

Tổng đài sẽ đẩy dữ liệu cuộc gọi qua Getfly thông qua Webhook

Last updated