Tạo và quản lý hồ sơ nhân sự

1. Sơ đồ phòng ban

Phòng hành chính nhân sự có vai trò quan trọng với sự phát triển chung của công ty khi thực hiện nhiệm vụ quản lý về mặt con người trong công ty.

Do đó để đảm bảo được sự hiệu quả trong công tác thực hiện nghiệp vụ chuyên môn thì việc hành chính nhân sự cần nắm được sơ đồ phòng ban của doanh nghiệp mình.

Công ty có bao nhiêu chi nhánh, mỗi chi nhánh có những phòng ban nào

Anh/ chị click trực tiếp vào phòng ban tương ứng để nắm được: thông tin liên quan tới phòng ban, trong phòng ban đó có những vị trí nào, những nhân viên nào nằm trong phòng ban đó:

(1) Thông tin phòng ban trực thuộc dưới phòng ban tương ứng.

(2) Vị trí: trong phòng ban đó gồm những vị trí nào Ví dụ trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên …

(3) Nhân viên: danh sách tên các nhân viên trong phòng ban đó

(4) Chấm công: hình thức chấm công của phòng ban đó

2. Tạo và quản lý hồ sơ nhân sự

Phần này hành chính nhân sự sẽ cập nhật bổ sung thông tin hồ sơ của từng nhân sự.

Những thông tin cơ bản như: Họ và Tên, số điện thoại, phòng ban vị trí sẽ được link từ phần Cài đặt >> Quản lý người dùng mà Admin hệ thống bước đầu đã tạo.

Và tại mục hồ sơ nhân sự sẽ chỉ ưu tiên hiển thị những nhân sự đang làm việc.

Để bổ sung thông tin hồ sơ nhân sự anh/ chị trỏ chuột tới thông tin nhân sự tương ứng

Chọn biểu tượng cây bút

I. Thông tin

Mục này anh/ chị điền các thông tin cá nhân của nhân sự tương ứng, Thông tin liên lạc, trình độ học vấn, thông tin công việc- ngày thử việc- ngày chính thức- chi nhánh làm việc.

II. Hợp đồng

Anh/ chị click Thêm hợp đồng mới để tạo hợp đồng cho nhân sự đó

B1: Thông tin hợp đồng

- Tên hợp đồng: điền tên hợp đồng tương ứng.

- Loại hợp đồng: chính thức hay thử việc

- Mã hợp đồng.

- Thời gian hợp đồng lao đồng tương ứng.

- Ngày tạo sẽ lấy theo ngày thực tế.

- Ngày có hiệu lực của hợp đồng và ngày hết hiệu lực của hợp đồng.

B2: Thông tin người lao động- Thông tin người đại diện

Thông tin người lap động thuộc: phòng ban nào, tên nhân viện tương ứng. Thông tin người đại diện: thuộc phòng Ban Giám đốc và tên nhân sự đại diện.

B3: Thông tin lương- phụ cấp

- Hình thức làm việc: Fulltime hoặc Parttime

- Mức giảm trừ gia cảnh tương ứng.

- Tỷ lệ hưởng lương tương ứng.

Ví dụ: chính thức là 100% còn thử việc là 85%

- Chọn bậc lương vị trí tương ứng với hồ sơ nhân sự.

- Chọn Thang bảng lương tương ứng.

- Mức lương cơ bản sẽ lấy theo thang bảng lương anh/ chị chọn.

B4: Các khoản phụ cấp

Anh/ chị tích chọn các khoản phụ cấp tương ứng đã tạo ở phần cài đặt bài học 1

B5: Tải lên

Mục này anh/ chị có thể tải lên file đính kèm tương ứng. Ví dụ: hợp đồng bản cứng. Ngoài việc tạo Hợp đồng trong chi tiết nhân sự thì anh/ chị có thể tạo trực tiếp tại

module HRM >> chọn Hợp đồng

Click Thêm mới để tạo hợp đồng.

Last updated