Câu hỏi về module Mua hàng

Câu 1: Cách tạo nhà cung cấp và ghi nhận đơn hàng mua từ nhà cung cấp trên Getfly?

1. Định nghĩa

- Nhà cung cấp: hiểu theo cách đơn giản có thể là tổ chức hoặc cá nhân, tham gia cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường.

- Đơn hàng mua (hay còn gọi là đơn hàng nhập) là những đơn hàng có sản phẩm mà Danh nghiệp nhập từ các nhà cung cấp bên ngoài.

2. Module mua hàng trên Getfly

Là module có sẵn trên hệ thống Getfly, để ghi nhận các đơn nhập hàng của Doanh nghiệp

Để mở module mua hàng Anh/chị vui lòng liên hệ số hotline 02462627662 nhánh 1 hoặc tạo ticket để được hỗ trợ

Sau khi mở module mua hàng, anh chị có thể theo dõi các đơn hàng nhập từ các nhà cung cấp tại màn hình F4 -> Mua hàng

Để theo dõi được các đơn hàng nhập trên hệ thống Getfly, bạn cần được phân quyền liên quan đến " Đơn hàng mua"

3. Tạo nhà cung cấp trên hệ thống Getfly

Bạnn có thể tạo thông tin nhà cung cấp theo 2 cách sau đây:

Cách 1: Tạo mới khách hàng đặt tên dưới dạng là Nhà cung cấp + tên

Cách 2: Tạo mới khách hàng như bình thường và cho vào nhóm khách hàng Nhà cung cấp

4. Tạo đơn hàng mua (đơn hàng nhập) trên Getfly

Cách 1: Lên đơn hàng trong chi tiết khách hàng

Vào chi tiết Nhà cung cấp => chọn GIAO DỊCH => ĐƠN HÀNG => chọn Thêm đơn hàng mua

Cách 2: Lên đơn trong phần Bán hàng F4

Vào Bán hàng (F4) => Mua hàng => Tạo đơn hàng bằng cách thêm mới từng đơn hoặc upload đơn hàng mua theo file excel mẫu

5. Lưu ý

Trường hợp bạn có sử dụng module Kho trên Getfly, có thể nhập Kho các đơn hàng nhập ( đơn hàng mua) theo các cách sau:

Cách 1: Yêu cầu nhập Kho trực tiếp qua chi tiết đơn hàng mua

Sau khi bạn tạo và duyệt một đơn hàng mua với nhà cung cấp => ấn vào nút Yêu cầu nhập kho để nhập sản phẩm mua vào Kho tương ứng

Cách 2: Nhập Kho thông qua việc upload đơn hàng mua

- Vào Bán hàng (F4) -> Mua hàng -> Chọn Upload -> Chọn file mẫu upload đơn hàng -> Tải xuống mẫu theo Getfly

- Tại file mẫu tải về, bạn điền đủ thông tin Ngày đặt hàng, Khách hàng (Nhà cung cấp), Mã kho (Mã kho nhập hàng), Mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán (giá nhập vào của sản phẩm), thành tiền

- Sau khi điền xong thông tin trong file, bạn lưu lại và click chọn Upload đơn hàng nhập lên hệ thống. Nếu đơn hàng đã thanh toán, chọn Tự động thanh toán đơn hàng, nếu đơn hành chưa thanh toán thì bỏ tích phần này

- Khi upload đơn hàng thành công, sau khi đơn hàng đã duyệt thì sẽ có nút Yêu cầu Nhập kho -> bạn điền đủ thông tin -> Nhập kho

Lưu ý đối với phần nhập kho bằng cách upload:

- Hệ thống sẽ tự động lấy giá nhập vào của sản phẩm là giá bán điền ở tròng file upload excel. Cuối tháng hệ thống sẽ tự động tính đúng Lợi nhuận khi sản phẩm đó được bán ra

Last updated