Báo cáo thống kê lịch CS

Để xem báo cáo lịch CS anh/chị truy cập vào mục KPI (F7) -> Thống kê lịch CSKH

(1) Nếu anh chị là cấp quản lý hoặc được xem tất cả thống kê lịch CSKH thì anh chị có thể lựa chọn theo tài khoản nhân viên mà mình muốn xem lịch chăm sóc. Còn đối với những anh chị chỉ xem được lịch chăm sóc của mình thì phần thống kê lịch chăm sóc này sẽ hiển thị lịch CSKH của chính anh chị.

(2) Anh chị có thể lọc theo khoảng thời gian mà mình muốn thống kê lịch chăm

sóc

Phần thống kê lịch chăm sóc này sẽ giúp anh chị theo dõi được: Số lịch chăm sóc, đã chăm sóc, chăm sóc thành công, chăm sóc thất bại, chăm sóc chưa đúng lịch, tổng đơn hàng, doanh số, doanh thu

Ngoài ra tại màn hình Thống kê lịch chăm sóc khách hàng này anh chị có thể theo dõi “Khách hàng đã mua hàng những chưa có lịch chăm sóc” là đối với những trường hợp anh chị đã tạo đơn hàng nhưng khi tạo đơn hàng anh chị chưa chọn lịch chăm sóc.

“Khách hàng chăm sóc chưa đúng lich” Là những khách hàng anh chị kết thúc lịch chăm sóc quá thời gian chăm sóc.

Video hướng dẫn:

Last updated