Hướng dẫn sử dụng

1. Giao diện quản lý tài liệu

Truy cập vào hệ thống Getfly => chọn Cá nhân => chọn Tài liệu sẽ hiển thị màn hình tính năng quản lý tài liệu

Tại màn hình quản lý tài liệu sẽ có 4 mục lưu trữ như sau:

(1) Tài liệu của tôi: tài liệu chỉ bạn nhìn thấy.

(2) Tài liệu chia sẻ: tài liệu bạn chia sẻ cho người khác và ngược lại.

(3) Tài liệu chung: tài liệu mà mọi người sử dụng hệ thống đều xem được.

(4) Đã đánh dấu: những tài liệu bạn đánh dấu để lưu trữ đây là tài liệu quan trọng.

Lưu ý: Giới hạn dung lượng file tối đa mỗi tài khoản được phép upload là 100MB.

2. Hướng dẫn thêm mới thư mục và tài liệu

2.1. Thêm mới, sửa, xóa thư mục

Truy cập vào quản lý tài liệu chọn mục 1 trong 4 mục lưu trữ (TÀI LIỆU CỦA TÔI, TÀI LIỆU CHIA SẺ, TÀI LIỆU CHUNG, ĐÃ ĐÁNH DẤU) -> chọn “Thêm thư mục của tôi” -> đặt Tên thư mục và chọn “Lưu”.

Giao diện quản lý phần tài liệu của tôi, bạn có thể chỉnh sửa thư mục và xóa thư mục.

Lưu ý: Đối với mục tài liệu chia sẻ, khi thêm mới thư mục, bạn có thể chọn lựa phòng ban, nhân viên mà bạn muốn chia sẻ tài liệu. Đồng thời phân quyền cho nhân viên sử dụng tài liệu chia sẻ như thế nào (đọc, sửa, xóa, khóa).

Đối với những thư mục quan trọng, hay cần phải xem lại, bạn nên đánh dấu yêu thích, bằng cách click vào hình lá cờ cạnh tên thư mục những thư mục đó sẽ hiện trong phần tài liệu ĐÃ ĐÁNH DẤU.

2.2. Thêm mới, sửa, xóa tài liệu trong thư mục

Truy cập vào thư mục trong quản lý tài liệu cần lưu trữ -> chọn “Thêm mới”

Chọn “tải lên file” và chọn file cần lưu trữ từ máy tính.

Sau khi tải lên thành công, bạn sẽ quản lý tài liệu giống quản lý trong máy tính cá nhân. Với các file đã tải lên, bạn có thể thao tác:

  • Sao chép đường dẫn để chia sẻ cho người khác.

  • Thao tác khác: nhấn vào dấu 3 chấm cuối tài liệu để thực hiện các thao tác khác như tải xuống,

xem các phiên bản đã cập nhật, chỉnh sửa và xóa tài liệu.

2.3. Xem và tìm kiếm tài liệu

  • Hệ thống cho phép xem tài liệu theo dạng danh sách và theo dạng bảng

  • Hệ thống cho phép tìm kiếm theo tên file và thông tin nâng cao như người tạo, ngày tạo và kích cỡ tệp bằng cách nhấn vào nút bên cạnh nút “tìm kiếm”.

3. Video hướng dẫn

Last updated