Tích hợp ZNS

1. Phương thức kết nối

  • Phương thức kết nối trực tiếp

Kết nối ZNS trực tiếp với Zalo và thông qua cổng thanh toán của đối tác

  • Phương thức kết nối thông qua đối tác thứ 3

Kết nối thông qua đối tác thứ 3, yêu cầu với bên đối tác thứ 3 cung cấp đủ các thông tin sau:

- Api lấy danh sách OA

- Api lấy danh sách Template

- Api lấy chi tiết Template

- Api gửi ZNS

2. Điều kiện kết nối

  • Cần phải có Zalo OA

  • Cần có mẫu template ZNS: https://zns.oa.zalo.me/zns/manage/template

3. Danh sách đối tác và hướng dẫn kết nối

Phương thức kết nốiĐối tác kết nốiHướng dẫn kết nối

Kết nối thông qua đối tác thứ 3

Etelecom

Mitek

ATP Software

Kết nối trực tiếp

Vihat

Vinacis

Gobysend

South Telecom

ATP Software

Last updated