Kiot Viet

1. Hướng dẫn tích hợp

Để tích hợp KiotViet, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Bước 1. Đăng nhập quản lý Kiotviet bằng tài khoản có quyền admin

Từ menu Thiết lập chọn Thiết lập cửa hàng

Chọn Thiết lập kết nối API

Bước 2. Tạo các thông số để cấu hình trên KiotViet

- Tên kết nối: nhập giống địa chỉ gian hàng Kiotviet (ví dụ link kiotviet anh/chị đang sử dụng là https://datta.kiotviet.vn thì Tên kết nối cũng nhập "datta")

- Anh/chị lưu ý nhớ tích chọn vào mục "Cho phép truy xuất thông tin khách hàng, hóa đơn, đặt hàng từ gian hàng của bạn." thì các thông tin từ kiotviet mới đổ về Getfly.

Ấn Tạo mã để sinh ra Mã bảo mật -> Tích chọn Hoạt động -> Sau đó ấn Lưu

Bước 3. Đăng nhập Getfly CRM 4.0 với tài khoản có quyền admin cài đặt hệ thống.

Truy cập Cài đặt -> Tích hợp -> Tích hợp phần mềm khách -> chọn Kiot Việt

Copy các thông số tương ứng từ đã tạo từ KiotViet qua CRM rồi ấn Kết nối

- Tên cửa hàng : Tên kết nối KiotViet

- Mã bảo mật : trên KiotViet

- Clientld : trên KiotViet

Sau khi click kết nối, anh/chị click chọn tiếp Đăng ký Webhook tạo khách hàng và Đăng ký webhook tạo đơn hàng

2. Thông tin kết nối giữa Getfly và Kiot Việt

1- Tích chọn Webhook Khách hàng:

Tạo mới khách hàng trên kiot việt sẽ đẩy về Getfly, các thông tin đẩy về bao gồm:

- Tên khách hàng

- Địa chỉ

- Email

- Số điện thoại

- Giới tính

- Sinh nhật

- Mã số thuế

- Mô tả

2- Tích chọn Webhook Đơn hàng:

Tạo mới đơn hàng trên kiot việt sẽ đẩy về Getfly, thông tin đẩy về bao gồm:

- Mã sản phẩm

- Tên sản phẩm

- Tên khách hàng

- Số lượng

- Đơn giá

- Chiết khấu

- Thành tiền

3- Không bật Webhook Khách hàng ( áp dụng trong trường hợp muốn ghi nhận người thực hiện đơn hàng là người phụ trách khách hàng)

- Không bật Webhook Khách hàng : Khi tạo mới khách hàng trên kiot việt sẽ không đẩy thông tin về Getfly.

- Khi tạo mới đơn hàng trên kiot việt, nếu trong thông tin truyền sang có thông tin khách hàng ( khách hàng đã tạo trước đó trên kiot việt nhưng chưa có trên getfly hoặc tạo mới khách hàng tại đây) thì sẽ tạo mới thông tin khách hàng trên Getfly và ghi nhận người phụ trách khách hàng,

Lưu ý: + Nếu người tạo đơn hàng không phải là admin kiot việt thì sẽ ghi nhận được người phụ trách khách hàng = người thực hiện đơn hàng

+ Nếu người tạo đơn hàng là admin kiot việt thì sẽ không ghi nhận người phụ trách và cũng không ghi nhận người thực hiện đơn hàng

- Nếu trong thông tin đơn hàng truyền sang không có thông tin khách hàng -> không tạo mới khách hàng (Khách lẻ).

LƯU Ý:

- Hiện tại Getfly chỉ nhận thông tin khi tạo mới khách hàng, đơn hàng trên Kiot việt. Trong trường họp chỉnh sửa thông tin khách hàng, đơn hàng trên Kiot việt, trên hệ thống Getfly sẽ không tự động cập nhật các thông tin thay đổi.

- Khi thông tin khách hàng được đẩy về từ Kiot việt, nếu khách hàng đã có trên Getfly (số điện thoại, email bị trùng) thì sẽ không tạo ra khách mới mà sẽ tự động link vào khách hàng cũ.

- Trường hợp có nhiều KH trùng email hoặc số điện thoại trên Getfly, hệ thống sẽ lấy thông tin của KH được tạo trước.

- Trường hợp KH trên Kiot trùng số điện thoại với 1 KH A trên Getfly, trùng email với 1 KH B trên Getfly, hệ thống sẽ ưu tiên check email trước để lấy thông tin KH.

- Trường hợp trên kiot việt lưu từ 2 số điện thoại (email) trở lên trên cùng 1 trường thông tin số điện thoại (email) thì khi đẩy về Getfly sẽ không tự động tách thành các liên hệ khác nhau mà sẽ gộp chung 1 trường. Anh/chị cần lưu ý sửa lại thành 2 liên hệ trên Getfly.

- Getfly chỉ ghi nhận đúng số điện thoại với số 0 ở đầu, nếu dữ liệu truyền về không có sẽ mặc định thêm số 0.

- Getfly sẽ chỉ nhận được các đơn hàng được tạo trên kiot việt với dạng "hóa đơn".

- Marketing Automation trên Getfly có áp dụng cho khách hàng, đơn hàng đổ về từ Kiot việt.

-Thông tin người phụ trách Khách hàng: KH được tạo mới ở đơn hàng thì người thực hiện đơn hàng sẽ là người phụ trách khách hàng đó, còn nếu KH ko tạo từ đơn hàng sẽ ko có người phụ trách (do hệ thống kiot việt không có định nghĩa liên quan đến người phụ trách khách hàng như trên Getfly) => chỉ áp dụng TH không bật webhook khách hàng

- Tài khoản admin trên kiotviet khi tạo đơn hàng sẽ không đẩy về thông tin người thực hiện đơn hàng trên Getfly. Do kiotviet không hỗ trợ đẩy thông tin tài khoản admin qua API.

-> Trường hợp này kể cả tạo KH ở đơn hàng cũng không ghi nhận người thực hiện và người phụ trách khách hàng

- Tài khoản nhân viên trên kiotviet khi tạo đơn hàng sẽ đẩy về thông tin người thực hiện đơn hàng trên Getfly theo tên hiển thị tài khoản Getfly và số điện thoại của tài khoản trên kiotviet phải trùng với số điện thoại trong thông tin tài khoản Getfly.

- Nguồn khách hàng sẽ ghi nhận nguồn KiotViet

3. Video hướng dẫn

Last updated