Các câu hỏi về Phân quyền

Câu 1. Ai là người có quyền xem hợp đồng trên Getfly

 • Người có quyền Truy cập và Thêm ở Hợp đồng sẽ xem được Hợp đồng do mình tạo ra

 • Cấp trên có thể xem hợp đồng của cấp dưới

 • Theo sơ đồ phòng ban, người có quyền cao nhất ở phòng ban cha mặc định sẽ xem được Hợp đồng của các nhân viên ở phòng ban con

 • Người có quyền xem tất cả hợp đồng

Câu 2. Ai là người có quyền xem đơn hàng trên Getfly

 • Người có quyền Truy Cập và Thêm mới đơn hàng sẽ được xem đơn hàng mình là người thực hiện

 • Người tạo đơn hàng sẽ được xem đơn hàng mình là người tạo

 • Người được thêm vào là người liên quan trong đơn hàng

 • Người có quyền duyệt đơn hàng sẽ xem được các đơn hàng trong phòng ban trực thuộc và phòng ban dưới của phòng ban mình

 • Người có quyền xem tất cả đơn hàng

Câu 3. Ai là người có quyền xem báo giá trên Getfly

 • Có quyền Truy cập và thêm mới ở Báo giá sẽ xem được báo giá do tài khoản đó là người tạo hoặc là người thực hiện báo giá (cần được xem thông tin khách hàng liên quan đến báo giá)

 • Cấp trên có thể xem báo giá của cấp dưới nếu như có quyền xem khách hàng trong báo giá đó

 • Theo sơ đồ phòng ban, người có quyền cao nhất ở phòng ban cha mặc định sẽ xem được báo giá của các nhân viên ở phòng ban con (cần được xem thông tin khách hàng liên quan đến báo giá)

 • Người có quyền xem tất cả báo giá sẽ xem được tất cả báo giá trên hệ thống

Câu 4. Ai là người có quyền xem khách hàng trên Getfly

 • Người phụ trách khách hàng

 • Người có quyền xem tất cả khách hàng

 • Người được thêm vào làm người liên quan trong khách hàng

 • Người có quyền xem Khách hàng của phòng ban trực thuộc, sẽ xem được khách hàng có người phụ trách là người của phòng ban mình hoặc trực thuộc phòng ban mình

 • Cấp trên sẽ có quyền xem khách hàng của cấp dưới (trong cùng một phòng ban), cấp trên cao nhất trong phòng ban sẽ xem được khách hàng của phòng ban trực thuộc

Câu 5. Ai là người có quyền xem chiến dịch trên Getfly

 • Người quản lý chiến dịch

 • Người tham gia trong chiến dịch

 • Người có quyền xem tất cả chiến dịch

Last updated