Best Express

Để tích hợp Getfly với vận chuyển Best Express , anh/ chị có thể tham khảo thao tác như sau:

Bước 1: Thiết lập webhook.

Url: https://{{domain}}/webhook/bestexpress/update_order?key={{api_key}}

  • {{domain}}: domain CRM

  • {{api_key}} : Cách lấy Getfly Api key ở ảnh bên dưới:

Anh/ chị gửi đường link URL cho bên vận chuyển để bên họ hỗ trợ tích hợp webhook cho bên mình.

Bước 2: Tích hợp trên Getfly: Vào Cài đặt -> Tích hợp -> Tích hợp giao vận-> chọn đơn vị Best Express

Bước 3: Thêm địa chỉ lấy hàng

Bước 4: Khi tạo đơn hàng, chọn khách hàng và kho, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng + thông tin địa chỉ lấy hàng ứng với kho được chọn ở phần thiết lập địa chỉ lấy hàng ở trên để nhập vào thông tin vận đơn.

  • Nhập đầy đủ thông tin và click Tính chi phí để xem trước chi phí.

  • Lưu đơn hàng với mã vận đơn vừa tạo

  • Click vào mã vận đơn để tra cứu hành trình vận đơn

Lưu ý:

  • Khi bên Best Express gọi webhook, đơn hàng trên Getfly sẽ cập nhật lại trạng thái của vận đơn.

  • Khi trạng thái vận đơn chuyển thành “666 - Giao hàng thành công” thì đơn hàng trên Getfly sẽ tự động thanh toán

Last updated