TÀI LIỆU API

Hỗ trợ kết nối giữa hệ thống Getfly CRM và hệ thống của đối tác

1. Nội dung tài liệu

  • Khách hàng

  • Chiến dịch - Cơ hội

  • Đơn hàng

  • Sản phẩm

  • Qũy

  • Tổng đài điện thoại

  • Ticket

  • Người dùng

  • Webhook

  • Cấu hình

2. Chi tiết tài liệu: Tại đây

Last updated